top of page

Riktlinjer

Allergi och specialkost

Allergi och specialkost anmäls till förskolans personal. Vårdnadshavaren fyller i en blankett som lämnas åter till personalen på förskolan. Vid specialkost önskar vi intyg från läkare.

Avgift och övriga villkor

En plats på förskolan Tellus fungerar som ett abonnemang, avgiften är samma oavsett hur många timmar barnet vistas där. Avgift betalas från och med första inskolningsdagen. Avgift och villkor är samma som för övriga kommunala förskolor i Örebro kommun. Avgift betalas under alla årets 12 månader. Avgiftens storlek grundar sig på hushållets sammanlagda bruttoinkomster. Avgiften för att ha ett barn i förskola är 3 % av hushållets bruttoinkomst. Med hushållet menas det hushåll där barnet är folkbokfört. Föräldrar redovisar sin inkomst på avsedd blankett som ges ut av förskolan och ändrad inkomst som kan påverka avgiftens storlek måste meddelas så fort den är känd. Vid utebliven betalning ges två skriftliga påminnelser med 14 dagars intervall. Därefter upphör rätten till en plats på förskolan Tellus.

Allmän förskola

Allmän förskola innebär att alla barn i åldern 3–5 år har rätt till avgiftsfri förskola 15 timmar/vecka under höst- och vårtermin (skolans terminer). Allmän förskola träder i kraft från 1 september det år barnet fyller 3 år. Avgiftsfri förskola erbjuds inte under skolans lov såsom sportlov, påsklov, klämdagen efter Kristi himmelsfärd, sommarlov, höstlov och jullov eller då förskolan är stängd för studiedag (4-6 dagar/år). 

Barnets vistelsetid

Ni fyller i ett grundschema över barnets vistelsetid i början på terminen eller när vårdnadshavarens arbets- eller studietider ändras. Barnens vistelsetid utgår från vårdnadshavarnas tider då ni arbetar eller studerar, restid plus tid för lämning och hämtning. Är vårdnadshavaren ledig från arbete/studier är barnet också ledigt från förskolan.

Hallen och kläder

Ta för vanan att plocka i ordning kring barnens hyllor, så att det ser fint ut när man kliver in. Skor och stövlar i barnens hylla, ta med teckningar hem, se efter i torkskåpet om barnets kläder finns där.

Barnet behöver ha kläder efter väder – vilket kan ändras under dagen. Se till att det finns extrakläder i barnets låda så att de kan byta om efter till exempel vattenlek.

 
 
 
 
 

Vi har en egen kö på förskolan, du hittar ansökan under fliken Ställ dig i kö. Våra urvalskriterier är syskonförtur, ködatum samt ålder. 

Måltider

Vi serverar frukost till de barn som har behov kl 7.10-07.30, lunchen äter vi kl 11.15. Mellanmål serveras kl 14.15. Vi har ett mottagningskök där vi får maten levererad av Mersmak. 

Försäkringar

Barn som är folkbokförda i Örebro kommun och är inskrivna på förskolan Tellus är försäkrade genom Örebro kommun. Försäkringen gäller dygnet runt. Försäkringsgivaren är Protector försäkring. Läs mer om kommunens försäkring på www.orebro.se.

Viktigt att tänka på: Vill du ha ett fullgott skydd är det viktigt att även ha en privat försäkring.


Semester

Ditt barn kan vara ledigt upp till 90 dagar under juni-augusti utan att förlora sin plats. Resten av året är det upp till 60 dagar. Under ledigheten betalar du avgift för platsen i och med att en plats i förskolan fungerar som ett abonnemang.

Sjukdom

Om barnet är sjukt ska du höra av dig så tidigt som möjligt, lägg in frånvaro i appen Tyra. Vet du redan på kvällen innan, sänder du ett sms till mobilen så att när pedagogerna kommer på morgonen ser de meddelandet direkt. Annars ringer du så snart du kan på morgonen, eftersom vi eventuellt bokar in vikarier på morgonen.

När är barnet sjukt? Barnet ska orka en hel dag både inne och ute på förskolan, och naturligtvis inte föra smitta vidare.

Stöld eller borttappade föremål

Vid stöld av privata saker som förvaras på förskolan - kläder, barnvagnar, cyklar mm så ansvarar inte förskolan för eventuella kostnader. 

Trygghetsplan

Förskolan har en trygghetsplan som beskriver hur förskolan förebygger och agerar om det händer att ett barn blir utsatt för kränkande behandling.

 
 
Tyra-appen

Förskolan Tellus använder sig av appen Tyra för schema, information till vårdnadshavare samt dokumentation av barnet utveckling och lärande.

Utvecklingssamtal

Pedagogerna erbjuder ett utvecklingssamtal under vårterminen, där vi pratar om barnets trivsel, utveckling och lärande. Till de som är nyinskolade erbjuder vi ett uppföjlningssamtal efter några veckor, då kan vi prata om hur ni och vi upplever att det går, samt ta upp frågor som ni har.

Vi värnar om det dagliga mötet och ser gärna att ni kommer till oss med frågor eller funderingar. Vi önskar en rak och öppen kommunikation, är det något ni undrar över, vill ha en förklaring på eller något som inte känns bra prata med pedagogerna eller rektor. Då har vi möjlighet att förklara hur vi tänker och arbetar.

Uppsägning av plats

Uppsägning av förskoleplatsen görs på en blankett som finns att hämta på förskolan. Uppsägning gäller även vid överflyttning till annan barnomsorgsplats inom kommunen. Uppsägningstiden är 60 dagar från den dag blanketten inkom till förskolan. Platsen debiteras under uppsägningstiden även om den inte utnyttjas.

Stängningsdagar

Förskolan håller stängt helgdagar samt midsommarafton, julafton och nyårsafton. En dag i månaden stänger förskolan kl. 15.45 för arbetsplatsträff för personalen.

Förskolan har stängt 4-6 studiedagar per år för utbildning samt planering för personalen. Vilka de är meddelas senast två månader i förväg. De finns också med under fliken Kalender.

Under sommaren håller förskolan sommarstängt under fyra veckor i juli/augusti.

Övrigt

- Inskrivna barn skall vara folkbokförda i Örebro kommun. 

- Förskolans personal omfattas av samma sekretessregler som gäller för övrig kommunalt anställd personal inom barnomsorgen.

- All personal inklusive timvikarier och praktikanter måste tillhandahålla utdrag ur belastningsregistret.

- Förskolan svarar inte för händelse såsom brand, vattenskada, epidemi, arbetsnedläggelse, eller liknade händelser som innebär att verksamheten tillfälligt måste avbrytas. 

bottom of page